Условия за ползване

Уважаеми клиенти, прочетете внимателно Общите условия, преди да направите поръчка през сайта art-gift.net

Уеб сайтът Art-gift.net е съвкупност от интернет страници (наричан в настоящите Общи условия “Сайт”), чиито създател и собственик е фирма „Уебшоп България” ООД. Сайтът представлява виртуална платформа за продажба на стоки – онлайн магазин, носещ търговската марка “Арт Гифт”. Сайтът има специализирана насоченост – продажба на артикули със снимка или дизайн по индивидуална поръчка на клиента.

Арт Гифт си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете и/или илюстративните изображения към него.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

 

Определения

 • Продавач – „Уебшоп България” ООД (онлайн магазин “Арт Гифт”) – търговец, предлагащ стоки или услуги в Сайта.
 • Клиент – всяко физическо лице на или над 18г., юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на онлайн магазин “Арт Гифт” по какъвто и да е начин, включително се е регистрирало на Сайта като е дало съгласието си относно клаузите в Общите условия, но не само: като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
 • Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки, разположена в електронния магазин на art-gift.net .
 • Акаунт – раздел от Сайта, формиран от потребителско име и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.
 • Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.
 • Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
 • Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 • Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
 • Съдържание – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез устройство с интернет връзка.
 • Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

Фирма „Уебшоп България” ООД щe бъде наричана за краткост по-долу “Арт Гифт”.

“Арт Гифт”, събирам Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите.

“Администратор на лични данни” е „Уебшоп България” ООД – дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 202211788, като действия от името на администратора осъществява Ангел Ангелов.

 

Преамбюл

Този документ съдържа Общите условия, съгласно които “Арт Гифт” предоставя Услуги на Клиентите си чрез Сайта. Всеки един Клиент се съгласява и приема с настоящите общи условия правилата за цялото време на ползване на Сайта, от първоначалното влизане до напускането му, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговеца. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достъпни за всеки Клиент.

 

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Стоките и Услугите от “Арт Гифт” чрез Сайта на всички свои клиенти.

Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът се е запознал и безусловно съгласил с общите условия на Сайта.

„Арт Гифт“ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания.

 

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Продукт(и), предлагани в Сайта към момента на отправяне на поръчката за закупуване от страна на Клиента. Продукт(и), обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. „Арт гифт“ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и мониторите. Заявяването за закупуване на Продукт(и) се приема за изразено съгласие от страна на Клиента относно вида и качеството им. „Арт гифт“ уточнява, че изображенията на продуктите имат насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

 

Сключване на договор

Клиентът заявява желанието си да поръча стока през Сайта като направи поръчка по електронен път и съответно я регистрира.

Договорът се смята за сключен от момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща. Клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка.

Случаите, в които поръчката се изработва персонално за клиента, договорът се счита за сключен от момента на получаване на потвърдителен имейл /лично изпратен от оператор/ или потвърждение по телефон от оператор. След постъпило такова действие, клиентът няма право на отказ, връщане и замяна на вече направената поръчка.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и всякакви допълнителни и евентуални договорки между Продавача и Клиента.

 

Политика за онлайн продажба

Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
„Арт гифт“ си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на „Арт гифт“ или трето лице. Клиентът може бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи „Арт гифт“ не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани. „Арт гифт“ може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките, който предлага, за определен период от време. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, „Арт гифт“ не носи каквато и да е отговорност  за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Продавача през myPos се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от „Арт гифт“.

Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични, динамични изображения и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

 

Поръчка

Клиентът може да прави Поръчки в Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

Всяка добавена в Моята количка Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

Потвърждавайки Поръчката, Клиентът получава автоматичен потвърдителен имейл. „Арт Гифт“ допълнително /с имейл, телефонно обаждане/ потвърждава доставката на съответната регистрирана поръчка.

С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „Арт гифт“ да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

Стоки, за които клиентът няма право на отказ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

Поверителност
Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „Арт гифт“, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от „Арт гифт“: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

Клиентът се съгласява да предостави на „Арт гифт“ неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. „Арт гифт“ има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че „Арт гифт“ може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с използването на Платформата. „Арт гифт“ няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на „Арт гифт“ (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват „Арт гифт“ или трети лица, които са куриери, търговци, партньори на „Арт гифт“ и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които „Арт гифт“ може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

ОТГОВОРНОСТ
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

Доставка

Всички доставки се извършват с куриерска фирма Еконт по избор до офис или до адрес. Фирма „Уебшоп България” ООД и нейните партньори имат договор за 10% отстъпка от цената на куриерската услуга.

Можеш да избереш най-близкия до теб офис на Еконт или личен адрес от полетата при попълване на данните за доставка.

Цени на доставката при плащане с наложен платеж с пощенски паричен превод се определят от куриерската фирма при въвеждане на адрес или офис на еконт за доставка. Точната цена се определя от теглото на пратката, стойността на наложения платеж и населеното място за което е предназначена поръчката. Цената, която калкулира „Арт Гифт“ в поръчките е за ориентировъчна и важи за пратки до 1 кг.

 

Съобщения до Клиента и рекламен бюлетин

 • Приемайки общите условия на сайта, както и при всяка направена поръчка, Клиентът изразява съгласието си за получаване на информация по имейл и/или SMS за статуса на поръчката си
 • В отделна форма всеки Клиент може да изразява съгласието си за получаване на информационни и рекламни Бюлетини и/или SMS съобщения от “Арт Гифт”
 • Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време от своя потребителски акаунт, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по имейл office@webshop-bg.com
 • Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
 • С предоставянето на свои данни на Продавача (включително име, фамилия, и-мейл, телефон, адрес за доставка) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на “Арт Гифт” или трети лица, които са партньори на “Арт Гифт” и/или са доставчици на куриерски услуги.
 • Онлайн магазин “Арт Гифт” си запазва правото да избира към кого да изпраща Бюлетините, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Бюлетините.
 • Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. “Арт Гифт” им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

 

Авторски права

При поръчка на продукт със снимка, изпратена от клиента, последният носи отговорност за това, че не се нарушават авторски права върху снимката, ако те са собственост на трета страна. “Арт Гифт” е само Изпълнител и не носи отговорност за качени от клиентите снимки при поръчка на персонализиран продукт.

 

Рекламация

Всеки клиент има право да се откажете от поръчания/те Продукт(и) в срок от 14 /четиринадесет/ дни от получаването при спазване на условията по чл.50 до чл.57 от ЗЗП. „Арт гифт“ се ангажира продукта да бъде подменен с друг или да възстанови заплатената от Купувача стойност на стоката, не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Купувачът като потребител е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Купувача, с изключение на случаите, в които е констатиран дефект в продукта по вина на Продавача. Дефект се установява единствено в присъствието на куриер при получаване на стоката, като за целта се съставя констативен протокол. В тези случаи транспортните разходи по връщане или подмяна на продукта в рамките на Република България се поемат от „Арт гифт“. Опазването на търговския вид на стоката е грижа на Клиента. Връщане или замяна на продукти без дефект се приема само за продукти с ненарушен търговски вид.

В същото време съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента изработването е започнало след Ваше изрично съгласие, след уточняване на всички подробности и изисквания от Ваша страна. Ето защо съгласно този член продукти, изработени по индивидуална поръчка на клиента не могат да бъдат отказани, върнати или заменени.

 

Права и задължения на Клиента

Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукт(и) от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Клиентът има право да получава информация за състоянието на своята Поръчка.

Клиентът има право да получи заявения Продукт(и) на посочения от него адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Клиентите нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на “Арт Гифт”.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от “Арт Гифт” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

Име и адрес: „Уебшоп Българи” ООД, гр. Варна, ул. Младежка  № 23, ЕИК:202211788

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е крайна и се актуализира в реално време при избор на коригиращи цената опции от страна на клиента.

“Арт Гифт” има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. “Арт Гифт” носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

Отказ от изпълнение на поръчка

“Арт Гифт” си запазва правото да откаже изпълнение на поръчка, в която клиентът изисква отпечатване на снимки изобразяващи насилие върху хора или животни, расистки, дискриминиращи или обидни изображения или надписи!

За клиенти, за които има данни, че са некоректни (не вземат поръчаните от тях продукти) си запазва правото да не изпълнява поръчки без предварително плащане!

 

Заключителни разпоредби.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Арт Гифт”, като същият се задължава да уведоми Клиента за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Клиентът се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Клиентът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то “Арт Гифт” има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Клиента, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Клиента. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

ВАЖНО:

При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. “Арт Гифт” не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката.

Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 14 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на “Арт Гифт”, като връщането (в запазен търговски вид) може да стане по удобен за клиента начин и е изцяло за негова сметка. Продукти, изработени по поръчка на клиента (продукти с отпечатана снимка и/или надпис по поръчка, имена, дати, месеци, години) не могат да бъдат върнати или заменени.

“Арт Гифт” не носи отговорност при забавяне на пратки от страна на куриерските фирми, поради влошени метеорологични условия или друга причина, независеща от “Арт Гифт”.

 

Политика за защита на личните данни

„Уебшоп България” ООД счита правото на защита на личните данни за основен ангажимент, поради което използва и влага всички необходими средства и усилия, за да обработва Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо законодателство.

 

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име и фамилия, адрес, електронен или пощенски адрес, телефон, ip адрес. “Арт Гифт” не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите доброволно, например когато поръчвате продукти.

 

Използване и съхраняване на личните данни

“Арт Гифт” ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на Сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. “Арт Гифт” не продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на “Арт Гифт” са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

 

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на “Арт Гифт” за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с “Арт Гифт”, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

 

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на “Арт Гифт”, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

 

“Бисквитки”

“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин. “Арт Гифт” използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Сигурност

“Арт Гифт” отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта онлайн магазин “Арт Гифт”, който се разработва от „Уебшоп България” ООД. Страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта art-gift.net, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „Арт Гифт“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че „Арт  гифт“ може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на „Арт  гифт“. Евентуалните спорове, възникнали между „Арт гифт“ и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-проджаба, сключени между Клиент и Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

 

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

Възстановяване на платената сума

Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

Отбив от цената

Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

Извършване на услугата в съответствие с договора

Отбив от цената

Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

касова бележка или фактура;
касова бележка от Еконт;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Възстановяването на сумите се извършва в 14-дневен срок, след предявена рекламация по посочена от клиента банкова сметка.
В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.
В случай, че рекламацията не е изпратена посредством куриерската фирма, тя се заявява на имейл office@art-gift.net, като в заглавието задължително трябва да пише: Рекламация по поръчка

Дата на последна редакция 09.09.2021 г.